ارتباط با ما

همکاران مركز برنامه ريزی و نظارت دانشگاه صنعتی اصفهان:

دکتر مهدی بيجاری شاهين حدادی پور رسول حشمتی

رئيس مركز

و عضو هيأت علمی دانشكده مهندسی صنايع و سيستمها

همکار بازنشسته:

(کارشناس مرکز، دبیر نظام پیشنهادها)

كارشناس برنامه‌ريزی
1961   2705
آمنه سادات فخری نسرين جعفری پروانه ابوطالبی
كارشناس مرکز و دبیر نظام پیشنهادها کارشناس آمار و اطلاعات كارشناس آمار و اطلاعات
6803   6820
   
زهرا سادات زمانی زهرا باقری  
كارشناس فرآيندها مسئول دفتر  
6822 1961  

آدرس: ساختمان مركزی دانشگاه، طبقه دوم

تلفن: 1961-3391-031

تحت نظارت وف بومی