گزارش عملكرد 8 ساله دانشگاه

پيرو درخواست وزير محترم علوم، تحقيقات و فناوري از همه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي كشور مبني بر تدوين گزارش عملكرد 8 ساله، گزارش عملكرد دانشگاه صنعتي اصفهان با همكاري حوزه هاي مختلف دانشگاه، تدوين و به وزارت عتف ارسال گرديد و در صفحه اول سايت وزارت، در كنار گزارش ساير دانشگاه‌ها و موسسات، قابل مشاهده است.

اين گزارش، جهت اطلاع همكاران و دانشگاهيان محترم، در اين صفحه نيز قرار گرفته است.

تحت نظارت وف بومی