نشریه تحول راهبردی

در این صفحه، آرشیو نشریه تحول راهبردی دانشگاه صنعتی اصفهان منتشر و به روزرسانی خواهد شد. شما می‌توانید با کلیک کردن بر روی هر کدام از شماره‌ها، فایل الکترونیکی نشریه را دانلود نمایید: 

تحت نظارت وف بومی