معرفی مرکز برنامه ریزی و نظارت دانشگاه صنعتی اصفهان

مركز برنامه ريزي و نظارت كه تا سال 97 با عنوان دفتر برنامه‌ريزي راهبردي دانشگاه صنعتی اصفهان شناخته مي شد، به منظور تمرکز و افزایش کیفیت فعالیتهای مرتبط با برنامه‌های کلان دانشگاه صنعتی اصفهان در بهمن ماه 1391 به عنوان یکی از واحدهای تابعه حوزه ریاست دانشگاه، فعالیت خود را آغاز نمود. (پیش از آن، کمیته برنامه ریزی استراتژیک دانشگاه به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های دفتر نظارت و ارزیابی، این مسئولیت را بر عهده داشت).

اهم فعالیت‌های این دفتر عبارت بودند از:

  • تکمیل، بازنگری و تلاش برای تحقق آرمانهای برنامه راهبردی دانشگاه با همکاری حوزه‌های آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی و اداری مالی
  • همکاری در تدوین برنامه‌های راهبردی و عملیاتی حوزه‌های مختلف دانشگاه
  • همکاری در بازنگری و به روز رسانی برنامه‌های تدوین شده
  • ارزیابی عملکرد بخش‌های مختلف در تحقق برنامه‌های تدوین شده

با مديريت و پشتيباني اين دفتر و زحمات همكاران محترم دانشگاهي در فاصله سالهاي 1394 تا 96 «طرح تدوين برنامه تحول دانشگاه» با مشاركت مستقيم حدود 80 نفر از اعضاي هيأت علمي و كاركنان محترم و مديران و كارشناسان حوزه هاي مختلف دانشگاه دنبال شد و نهايتاً در 22م شهريور ماه 1396 از برنامه تحول راهبردي دانشگاه رونمايي شد.

در ادامه، با آغاز روند اجراي برنامه تحول، فعاليتهاي دفتر برنامه ريزي وارد مرحله‌ي جديدي شد و با توجه به اينكه يكي از فرايندهاي مهم طرح تدوين برنامه تحول، رفع چالشهاي ساختار سازماني موجود و ارائه راهكار براي بهبود آن بود، با عبور از مرحله تدوين به اجرا، تغيير عنوان واحد به «مركز برنامه‌ريزي و نظارت» در دستور كار قرار گرفت.

تحت نظارت وف بومی